Mythos Palace Resort & Spa
Mythos Palace Resort & Spa
Mythos Palace Resort & Spa
Mythos Palace Resort & Spa
Mythos Palace Resort & Spa
Mythos Palace Resort & Spa
Mythos Palace Resort & Spa

Privacy Policy

Ημερομηνία Ισχύος: 10/2/2022

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η λήψη των δεδομένων αυτών μας καθιστά υπεύθυνους επεξεργασίας και βάση της νομοθεσίας που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα και συγκεκριμένα τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τον Εθνικό Νόμο υπ’ αριθμόν 4624 (ΦΕΚ 137/29 Αυγ. 2019), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων.

Για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Κρατήσεις, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η Βανταράκης Α.Ε., με την εμπορική ονομασία Mythos Palace Resort & Spa.

Η έδρα μας βρίσκεται στον Καβρό Αποκορώνου – Γεωργιούπολη, 73 007 Χανιά – Κρήτη, Ελλάδα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

- Τηλεφωνικά: +30-28250-61678

- Ηλ. ταχυδρομείο: dataprotection@mythos-palace.gr

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα, ή αλλιώς «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», ορίζονται από το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλεφωνική αριθμοί κτλ., του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ως «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων αυτών.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα δυνατά προκειμένου να επιτύχουμε τον ανά περίπτωση επιδιωκόμενο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανάλογα τον σκοπό τους και την νομική βάση της επεξεργασίας, και η συλλογή, αποθήκευση, και επεξεργασία τους διέπονται από κανόνες νομιμότητας και συμμόρφωσης προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, ταχυδρομική διεύθυνση)

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην μας παράσχετε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση σε ορισμένες από τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κυρίως για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

- Για να σας εξυπηρετήσουμε με κάποιο αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων τυχών πληροφοριών που ζητήσατε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

- Σε συνέχεια προγενέστερης επικοινωνίας που είχαμε μαζί σας ή εκδήλωσης δικού σας ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το αίτημά σας απαντήθηκε ικανοποιητικά.

- Για να σας αποστείλουμε το ηλεκτρονικό μας newsletter, με νέα, ανακοινώσεις, και πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, αν πρώτα μας έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας.

- Μάρκετινγκ και Έρευνα: βασιζόμενοι στην συναίνεσή σας στα cookies της ιστοσελίδας μας, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να μετρήσουμε τις προτιμήσεις πελατών και τις συνήθειες κατά την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα μας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί/θα είναι:

- Το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και βάσει των κοινώς αποδεκτών κανόνων εχεμύθειας.

- Εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά για λογαριασμό μας. 

Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται από συμβάσεις και όρους εμπιστευτικότητας.

- Οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Διωκτικές και Δικαστικές αρχές.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η επιχείρησή μας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχόν τυχαία ή κακόβουλη επεξεργασία, κλοπή ή και πιθανή απώλεια. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε διαδικασίες ασφάλειας μέσω τεχνικών και φυσικών περιορισμών πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα τα οποία διαχειρίζονται τις πληροφορίες με πλήρη εχεμύθεια και στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται κατ’ ελάχιστον σε ετήσια βάση και όποτε και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την επιχείρηση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιήσει τρίτα μέρη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτό γίνεται στην βάση γραπτών οδηγιών, τα τρίτα δε μέρη δεσμεύονται σχετικά με την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων στα οποία τους επιτρέπουμε την πρόσβαση.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει καθώς και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση δε εναντίωσης από εσάς στην επεξεργασία, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν από αυτή.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν και θα καταστραφούν με ασφάλεια από τα συστήματά μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση, και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα:

- Όταν εγγράφεστε στο ηλεκτρονικό newsletter μας, η νομική βάση είναι η συναίνεση που μας παρέχετε ρητά, και που μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

- Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, και επικοινωνούμε σε συνέχεια της επικοινωνίας σας, δρούμε σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας.

- Για Μάρκετινγκ και Έρευνα, δρούμε με βάσει την συναίνεση που μας παρέχετε ρητά, και που μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

- Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας κατόπιν αιτήματος από τις δημόσιες αρχές, σύμφωνα με έννομη υποχρέωση της επιχείρησης, ή για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας, ή προς το δημόσιο συμφέρον.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας ως «υποκείμενα των δεδομένων» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το δικαίωμα ενημέρωσης. Η επιχείρηση σας παρέχει διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

Το δικαίωμα πρόσβασης. Σας επιτρέπεται, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να γνωρίζετε και να ελέγχετε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Οι πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήψη του σχετικού σας αιτήματος.

Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα.

Το δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός σύννομος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείτε, ως εναλλακτική στην διαγραφή τους: σε περίπτωση που η επεξεργασία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη, σε περίπτωση που χρειάζεστε τα δεδομένα για νομικές αξιώσεις αλλά δεν τα χρειαζόμαστε πλέον εμείς, ή για όσο εκκρεμεί απόφαση σε αίτημα αντίρρησης στην επεξεργασία.

Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά-αναγνώσιμη μορφή, για να τα μεταφέρετε σε άλλο μέρος (π.χ. πάροχο υπηρεσιών). Αυτό ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία η επεξεργασία βασίζεται στην συναίνεσή σας και όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε α) επεξεργασία βασισμένη σε έννομα συμφέροντα της επιχείρησης ή εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον/άσκηση δημόσιας εξουσίας. β) άμεση εμπορία και γ) επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής/ιστορικής έρευνας και στατιστικών.

Δικαιώματα  σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διεύθυνση dataprotection@mythos-palace.gr, ή με κάποιον από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής.

Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Αν επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία για την χρήση των πληροφοριών σας από εμάς, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να γίνει στην διεύθυνση www.dpa.gr, τηλεφωνικώς στο +30-210 6475600, ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr, ή εγγράφως στην:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3
115 23
Αθήνα

Αναθεωρήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναθεωρείται και, αν απαιτείται, ανανεώνεται και επικαιροποιείται κατά διαστήματα, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τυχόν αλλαγών στις υπηρεσίες μας και την χρήση από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που αλλάξει ο τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, με τρόπο που δεν είχε έως τώρα αναγνωριστεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτό και, αν απαιτείται, θα ζητήσουμε την συναίνεσή σας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΜΑΣ;

  • 100% σίγουρη πληρωμή με πιστωτική κάρτα
  • Προσφορές Last-Minute
  • Αποκλειστικές προσφορές
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων

NEWSLETTER

VISIT ALSO

Παραλία Κουρνά - Γεωργιούπολη, 73 007 Χανιά, Κρήτη Ελλάδα
Τηλ. 0030 28250 61713, 61791, Φαξ. 0030 28250 61678. Email: reservations@mythos-palace.gr MH.T.E. 1042Κ014Α0172901
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα Δευτέρα – Παρασκευή 08.30-15.00. Τηλ. 0030 28250 83024, 61739, Φαξ 0030 28250 61678